POLANICA RESIDENCE  PORADNIK PODATKOWY

Zakup apartamentu w ramach działalności jednoosobowej działalności gospodarczej

VAT

Nabywając lokal w ramach prowadzonej działalności nabywca albo jest już podatnikiem VAT, lub też planując wynajem takiego lokalu, takim podatnikiem zostanie (z zastrzeżeniem możliwości zastosowania zwolnienia z VAT w przypadku gdy obrót opodatkowany VAT nie przekroczy w trakcie roku kwoty 200.000 zł, kwota będzie proporcjonalnie niższa w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku). Nabywca prowadzący działalność gospodarczą i zarejestrowany jako czynny podatnik VAT będzie uprawniony do odliczenia VAT (uzyskania zwrotu VAT) z faktur dokumentujących zakup nieruchomości na zasadach opisanych powyżej, w części dotyczącej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

PODATEK DOCHODOWY (PIT)

Rozliczenie w podatku dochodowym od osób fizycznych wynajmu świadczonego w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej będzie następowało na takich zasadach, jakie przyjęte zostały przez przedsiębiorcę do rozliczenia prowadzonej działalności. Rozliczenie takie następuje w jednej z dwóch form opodatkowania dochodów. W obu tych formach następuje opodatkowanie dochodu, tj. istnieje możliwość pomniejszenia przychodu uzyskanego tytułem czynszu najmu o poniesione w związku z tym koszty.

SKALA PODATKOWA

Rozliczenie przedsiębiorcy może nastąpić z uwzględnieniem stawek wynikających ze skali podatkowej tj. 18% i 32% (po przekroczeniu progu podatkowego, który w 2019 r. oznacza osiągnięcie dochodu wyższego niż 85.528 zł, przy czym opodatkowanie w stawce 32% następuje wyłącznie w odniesieniu do nadwyżki ponad tę kwotę). Ta forma pozwala zachować dodatkowe ulgi i zwolnienia wynikające
z ustawy o PIT takie jak np. ulga na dziecko, rozliczenie wspólnie z małżonkiem. Minusem tej formy jest wyższe opodatkowanie w przypadku przekroczenia progu podatkowego.

PODATEK LINIOWY

Rozliczenie przedsiębiorcy może nastąpić z uwzględnieniem liniowej 19% stawki podatku dochodowego. W tej formie możliwe jest obniżenie przychodu (dochodu) o koszty poniesione
w związku z prowadzoną działalnością. Zaletą tej formy jest stała wysokość stawki podatkowej (nie występuje próg po przekroczeniu którego opodatkowanie jest wyższe), natomiast  minusem jest brak możliwości skorzystania z dodatkowych ulg i zwolnień wynikających z ustawy o PIT takich jak np. ulga na dziecko, rozliczenie wspólnie z małżonkiem.

 Uwaga dodatkowa

Dodatkowo w tym przypadku trzeba pamiętać , aby zakres prowadzonej działalności obejmował według klasyfikacji działalności  wynajem nieruchomości na własny rachunek tj. PKD 68.20.Z i 55.20.Z.

 

ROZLICZENIE POZA GRANICAMI POLSKI

Jeżeli właściciel nieruchomości przebywa za granicą i tam rozlicza się z podatku dochodowego (nie jest polskim rezydentem podatkowym), to dochód z wynajmu lokalu i tak jest opodatkowany w Polsce ze względu na położenie nieruchomości. Opodatkowanie będzie odbywało się analogicznie jak dla osoby prywatnej mieszkającej w Polsce, czyli na zasadzie skali podatkowej lub ryczałtu. W zależności od kraju w jakim kraju właściciel opodatkowuje swoje przychody w podatku dochodowym od osób fizycznych, może mieć możliwość odliczenia całości bądź części podatku zapłaconego w Polsce od podatku pozostającego do zapłaty za granicą. Kwestie te regulują zawarte przez Polską z poszczególnymi państwami umowy międzynarodowe tj. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz właściwe regulacje podatkowe tych państw.

Wyślij poniższy formularz lub zadzwoń a otrzymasz od nas szczegółową ofertę

*polityka prywatności

lub zadzwoń

660 419 695 lub 518 378 331

OBIEKTY PARTNERSKIE